Handledning

För att ett arbete mellan handledare och handledd skall ske krävs att både känslor och intellekt samverkar. Arbetssättet anpassas vid behov utifrån uppdraget. Ledarstilen är demokratisk, transparant och situationsanpassad. Utifrån situation och de handleddas behov och mottaglighet sker det teoretiska urvalet och anpassas till målgruppen. Genom närvaro, fortlöpande reflektion och anläggande av ett omtänksamt arbetsklimat skapas strategi för bärande arbetsrelationer. Avseende metoder och tekniker är mitt sätt pragmatiskt och analytiskt. Ett flertal tekniker utöver de klassiska ”rundorna” används utifrån ärende och behov (ex. Reflekterande Team och Outsider Witness). Etik hanteras genom att följa gemensamt uppsatta ramar och etiska koder för psykologer och handledare. Aktuella teoretiska influenser avseende handledning är Peter Hawkins & Robin Shohets Den sjuögda handledningsmodellen (2008), Sidsel Tveitens helhetssyn på handledning (2014) Viktor Frankls logoterapi (1969; 1995 m.fl.) och Donald Winnicotts psykoanalytiska arbete (1960;1993, 1971:1981 m.fl.).

Jag har handlett personalgrupper i 15 år, främst inom offentlig sektors varierande verksamheter, men även privata behandlingshem, skola samt chefer och ledningsgrupper. Jag har systemteoretisk- och miljöterapeutisk kunskap och erfarenhet genom yrkesutövningen, handledarutbildningen och egenstudier. Områden jag verkat inom är:

 • socialpsykiatri
 • psykiatri
 • rättspsykiatri
 • neuropsykiatri
 • kriminalvård
 • traumavård
 • anhörigstöd
 • exilproblematik
 • sexuell förövarpsykologi och viktimologi
 • våld i nära relationer
 • missbruk
 • problemskapande beteende
 • personlighetsbedömning
 • riskbedömning
 • ledarskap

Som handledare vill jag genom förhållningssätt och bemötande få dig/er som går i handledning att nå djupare reflektion, att verklig dialog och samspel uppstår och att du/ni känner er få stöd och hjälp samt når ökad kunskap och utveckling.

Möte för handledning sker hos dig/er om det passar bäst. Annars i Simrishamn, Göteborg eller online. Ta gärna kontakt för konsultation.

Audentia finns även registrerad på: Handledning.se – hitta handledare som passar dina behov